13 LO w Szczecinie

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

ZASADY REKRUTACJI 2024

>>INFORMATOR 2024


PROFILE:


SPOŁECZNO – PRAWNY

BIOLOGICZNO – CHEMICZNY

MATEMATYCZNO – FIZYCZNY

1.    Maksymalna liczba uczniów w każdej klasie  –  28

2.    Zasady rekrutacji:


O przyjęciu kandydata decyduje suma punktów otrzymanych za:

a)  wynik egzaminu ósmoklasisty -  0,35 pkt. za każdy procent punktów uzyskanych z języka polskiego i matematyki oraz 0,3 pkt. z języka obcego na poziomie podstawowym  -  (maksymalnie 100 pkt.)

b)  oceny z języka polskiego i matematyki na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej - (maksymalnie  36 pkt.),

c)  oceny z wybranych przedmiotów (zgodnie z kierunkiem kształcenia) na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej 
(maksymalnie  36 pkt.)

Oceny z języka polskiego, matematyki i wybranych przedmiotów przeliczane są na punkty w sposób następujący:

celujący - 18 pkt.

bardzo dobry - 17 pkt.

dobry - 14 pkt.

dostateczny - 8 pkt.

dopuszczający - 2 pkt.

d)  szczególne  osiągnięcia ucznia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej –  (maksymalnie 18 pkt.):
-   sukcesy w konkursach  wymienionych w wykazie zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych ustalony przez Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty punktowane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 listopada 2022 r. .

e)  świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem             (7 pkt.)

f)   aktywność społeczną (na rzecz szkoły, wolontariat)             (3 pkt.)

Uwagi końcowe:

1.    Dzień otwarty w XIII LO odbędzie się 23 marca 2024 r. w godz. 10.00 - 13.30.

2.   W dniach: 15 - 25.04.2024 r. oraz 20 - 28.05.2024 r., uczniowie zainteresowani nauką w XIII LO, mogą za pośrednictwem pedagoga szkolnego umówić się, a następnie wziąć udział w dowolnej lekcji wybranej przez siebie klasy.

3.   Od roku szkolnego 2004/2005 uczniów XIII LO obowiązuje jednolity strój.

4.   Termin składania wniosków:

- 10 - 23.05.2024 r. do godziny 15.00 - dla kandydatów, którzy we wniosku uwzględnią oddział dwujęzyczny, klasę pre - IB i / lub oddział sportowy mistrzostwa sportowego.

- 10.05 - 14.06.2024 r. do godziny 15.00 - dla pozostałych kandydatów.

5.   Zebranie rodziców uczniów przyjętych do klas pierwszych odbędzie się dnia 15 lipca 2024 r. o godz. 16.00.