Logo
 

 

INFORMACJE OG�LNE

Zesp� Szk� Og�lnokszta�c�cych nr 7
XIII Liceum Og�lnokszta�c�ce
ul. Unis�awy 26
71-413 Szczecin
tel 91 423-25-66, tel/fax 91 422-27-07
adres e-mail: [email protected]

WSPӣPRACA Z UNIWERSYTETEM SZCZECI�SKIM
XIII Liceum Og�lnokszta�c�ce powsta�o w roku 1991 na mocy porozumienia Rektora Uniwersytetu Szczeci�skiego i Kuratora O�wiaty.
W ramach sprawowanego przez Uniwersytet Szczeci�ski patronatu nad XIII Liceum Og�lnokszta�c�cym i Gimnazjum przy XIII LO:
 • zaj�cia z niekt�rych przedmiot�w prowadz� nauczyciele i lektorzy akademiccy,
 • pracownicy naukowi US sprawuj� merytoryczn� opiek� nad ko�ami przedmiotowymi oraz nad klas� matematyczno-menad�ersk�,
 • uczniowie korzystaj� z bibliotek i czytelni uniwersyteckich,
 • szczeg�lnie uzdolnieni uczniowie uczestnicz� w wyk�adach i �wiczeniach na wybranych kierunkach studi�w.


TOWARZYSTWO SZKӣ TW�RCZYCH
XIII Liceum Og�lnokszta�c�ce jest cz�onkiem TST od 1991 roku. Do tego elitarnego Towarzystwa nale�y 30, najbardziej renomowanych lice�w z ca�ego kraju. Celem TST, jak to zapisano w statucie, jest wsp�dzia�anie szk� w zakresie doskonalenia procesu nauczania i wychowania poprzez projektowanie, wdra�anie i upowszechnianie innowacji pedagogicznych. "Trzynastka" z powodzeniem prowadzi, ciesz�ce si� bardzo du�� popularno�ci�, Mi�dzyszkolne Ko�a Matematyczne i od 1999 roku klasy gimnazjalne.

ZAJ�CIA POZALEKCYJNE
Nauczyciele XIII LO prowadz� dla uczni�w liceum nast�puj�ce ko�a przedmiotowe:

 • matematyczne
 • chemiczne
 • astronomiczne
 • historyczne
 • polonistyczne
 • fizyczne
 • geograficzne
 • biologiczne
 • filozoficzne
 • informatyczne
 • ekonomiczne

 • ponadto odbywaj� si� zaj�cia:
  • teatralne
  • sportowe
  • ko�a bryd�owego
  • ko�o turystyczno - krajoznawcze

  PRACOWNIE KOMPUTEROWA
  Jednymi z najlepiej wyposa�onych pracowni przedmiotowych w XIII LO s� pracownie komputerowe. Pracownie umo�liwiaj� prac� w systemach Microsoft Windows XP, Windows VISTA oraz Linux. Wszystkie komputery po��czone s� w sie� lokaln� opart� na architekturze Windows Server. Pracownie umo�liwiaj� sta�y i wydajny dost�p do sieci Internet, dzi�ki �wiat�owodowi ��cz�cemu je z Akademick� Sieci� Komputerow�. Program nauczania obejmuje nauk� u�ywania popularnych aplikacji biurowych, korzystania z sieci Internet, a tak�e podstawy programowania i algorytmiki. Ponadto ka�dy ucze� ma mo�liwo�� bezp�atnego otrzymania konta pocztowego, miejsca na publikowanie w�asnych witryn WWW, konta FTP oraz konta shellowego na naszym szkolnym serwerze internetowym.

  OPIEKA MEDYCZNA
  W szkole znajduje si� gabinet medyczny, w kt�rym opiek� nad uczniam sprawuje piel�gniarka.

  BUFET I STO��WKA
  W szkole funkcjonuje sto��wka oraz bufet w klubie uczniowskim

  RODZICE
  W "Trzynastce" aktywnie dzia�a Rada Rodzic�w i Rada Szko�y, kt�ra zgodnie z zapisami w ustawie o systemie o�wiaty, gromadzi �rodki finansowe na swoim koncie. Pochodz� one z wp�at rodzic�w uczni�w. Miesi�czna sk�adka na Rad� Szko�y wynosi 20 z�otych. Pieni�dze przeznaczane s� na: doposa�enie pracowni przedmiotowych w pomoce dydaktyczne, imprezy szkolne i klasowe, powi�kszanie ksi�gozbioru szkolnej biblioteki, prowadzenie k� przedmiotowych.

  BIBLIOTEKA I CZYTELNIA
  W naszej szkole znajduje si� dobrze wyposa�ona biblioteka oraz czytelnia, w ktorej 'na miejscu' udost�pniane s� materia�y naukowe. Ponadto, do dyspozycji uczni�w i nauczycieli jest tak�e bogata kolekcja kaset i p�yt z programami edukacyjnymi.

  DZWONKI
  1. 8 00 - 8 45
  2. 8 50 - 9 35
  3. 9 45 - 10 30
  4. 10 40 - 11 25
  5. 11 35 - 12 20 / pierwsza przerwa obiadowa
  6. 12 50 - 13 35 / druga przerwa obiadowa
  7. 13 50 - 14 35
  8. 14 40 - 15 25
  9. 15 30 - 16 15

  All rights reserved 2011